بررسي تاثير عوامل بازاريابي دروني بر چابكي سازماني (مطالعه موردي : اداره كل راه و شهرسازي گيلان)

خلاصه مقاله:پژوهش حاضر براي بررسي اثر عناصر بازاريابي دروني بر چابكي سازماني در اداره كل راه و شهرسازي گيلان به عنوان بنگاهي خدماتي انجام و ميخواهد مفهوم بازاريابي دروني را بعنوان عاملي موثر بر چابكي سازماني بررسي وآزمون نمايد. پرسشنامه از ادبيات پژوهش برگرفته ، براي اثبات روايي آن از نظر خبرگان است

ادامه مطلب


مطالب تصادفی